WZC Haerlebout Woonzorgcentrum Assistentie woningen Zorgflats Vacatures
>> Woonzorgcentrum >> Welkom

Opdrachtverklaring

Het woonzorgcentrum Haerlebout is een open huis met christelijke inspiratie en respect voor andersdenkenden; waar bewoners de kans krijgen om zich thuis te voelen.

Ons woonzorgcentrum biedt naast het rusthuis ook ondersteunende dienstverlening aan de bewoners van de groep van assistentiewoningen duinroos.

Binnen een aangepaste infrastructuur leveren wij maximale inspanningen om de persoonlijke behoeften van de bewoners in te vullen en hun keuzevrijheid te respecteren. Naast de eigen woonruimte kunnen de bewoners vrij gebruik maken van gemeenschappelijke leefruimten.

Wij bieden een basisaanbod aan, tegen een verantwoorde prijs/ kwaliteitsverhouding. Wij richten ons naar begeleidingsbehoevende ouderen (zowel valide als semivalide personen met een specifieke begeleidingsproblematiek).

Wij werken als mens met mensen en onder mensen op een manier die getuigt van genegenheid, respect, empathie en oprechtheid.

Dit doen wij vanuit onze christelijke inspiratie.

Wij vormen een hecht team, waarbij de verschillende disciplines vanuit hun eigen deskundigheid elkaar ondersteunen en opbouwend werken aan dezelfde doelstellingen. Wanneer wij in contact komen met externe professionelen doen wij dit steeds vertrekkend vanuit een positieve grondhouding. Ook de begeleiding van leerlingen zien wij als een investering in de toekomst. Op een creatieve manier hanteren wij samen de best mogelijke middelen en technieken.

Wij voeren een actieve openhuispolitiek waardoor wij de integratie met de omgeving bevorderen. Dankzij een actieve inzet van bezoekers en vrijwilligers realiseren wij een belangrijke meerwaarde. Hierdoor verruimen de sociale contacten en groeit er een ouderenvriendelijk klimaat.

Vanuit een voortdurende reflectie komen wij tot een kwaliteitsvolle omgang waardoor wij op een innoverende manier de toekomst mee bepalen.


HET WOONZORGCENTRUM HAERLEBOUT IS EEN OPEN HUIS[1] MET CHRISTELIJKE INSPIRATIE EN RESPECT VOOR ANDERSDENKENDEN; WAAR BEWONERS DE KANS KRIJGEN OM ZICH THUIS TE VOELEN.

Het wonen staat centraal voor de ouderen. Wonen is voor ons het essentiële vertrekpunt van onze dienstverlening wat wij dan ook blijvend willen waarmaken. Wij willen onze dienstverlening niet zien verworden tot een louter zorggebeuren. Daarom willen wij steeds alert blijven opdat het woonklimaat uitnodigend zou werken om de autonomie (zelfredzaamheid) van de ouderen maximaal te kunnen behouden. Aangepaste zorg wordt, zo nodig of op aanvraag, respectvol aangeboden. Bij palliatieve zorgen wordt ernaar gestreefd om deze steeds op een deskundige wijze te verstrekken.

In het “open huis” kan de oudere zijn vroeger leven verder uitbouwen zonder organisatorische belemmeringen. Hij mag zijn woonruimte zelf inrichten, rekeninghoudend met de ergonomie[2], als een verder zetten van zijn vroegere thuissituatie. In onze benadering houden wij er rekening mee om de privacy te respecteren door onder andere steeds aan te kloppen, door het vragen van de toestemming om… enz… .

Het “open huis” biedt tevens kansen, aan zowel bewoner als personeel, om aan zichzelf te blijven werken in relatie met elkaar.

De christelijke waarden worden verder uitgedragen in ons dagelijks omgaan met onze bewoners. Afkomst, overtuiging of zorgafhankelijkheid hebben evenwel geen enkele invloed op ons steeds respectvol omgaan.

Het schenken van aandacht met respect voor de privacy en het ondersteunen en stimuleren van de verdere zelfontplooiing[3] zorgen ervoor dat ouderen zich gelukkig en thuis kunnen voelen.ONS WOONZORGCENTRUM BIEDT NAAST HET RUSTHUIS OOK ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING AAN DE BEWONERS VAN DE GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN DUINROOS

Het rusthuis richt zich tot valide en semi-valide ouderen met een ‘specifieke begeleidingsproblematiek’ waardoor zij in de onmogelijkheid verkeren om zelfstandig te functioneren in zowel de thuissituatie als in een assistentiewoning. Bewoners welke zorgafhankelijk worden kunnen ter plaatse verder worden verzorgd. Wanneer dit evenwel onmogelijk wordt kunnen zij zo zij dit wensen bij voorrang worden opgenomen in het woonzorgcentrum Haerlebout[4].

Ondersteunende dienstverlening aan assistentiewoning bewoners zien wij als het geheel van activiteiten die erop gericht zijn om het zelfstandig functioneren in stand te houden evenals de interventies die nodig zijn om een korte periode van zorgafhankelijkheid te overbruggen. Wij kunnen deze dienstverlening ofwel zelf verstrekken of ervoor zorgen dat deze ter plaatse komt.BINNEN EEN AANGEPASTE INFRASTRUCTUUR LEVEREN WIJ MAXIMALE INSPANNINGEN OM DE PERSOONLIJKE BEHOEFTEN VAN DE BEWONERS IN TE VULLEN EN HUN KEUZEVRIJHEID TE RESPECTEREN. NAAST DE EIGEN WOONRUIMTE KUNNEN DE BEWONERS VRIJ GEBRUIK MAKEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE LEEFRUIMTEN

De aangepaste infrastructuur zorgt ervoor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Zo mogelijk worden de persoonlijke behoeften van de bewoners ingevuld en zo nodig doen wij beroep op hulp van derden. Het invullen van persoonlijke behoeften zien wij als zeer belangrijk voor de verdere zelfontplooiing.

Met onze aandacht voor de persoonlijke voorkeur onderstrepen wij het unieke en waardevolle van elke mens.

In de persoonlijke kamer die wij als de eigen woonruimte beschouwen heeft de oudere de vrijheid om zich terug te trekken uit de samenleving, om “zichzelf te kunnen zijn”, hetzij individueel, hetzij in sociaal verband. Zo schept de eigen woonruimte kansen om te ontvangen. Ontvangen is niet “een vreemde toelaten” maar een ander laten deelnemen aan het eigen sociaal leven; de eigen smaak; welvaart en cultuur voor hem openstellen.

Als hulpverleners betreden wij deze ruimte met de nodige schroom.

Tevens kunnen de bewoners gebruik maken van de gemeenschappelijke leefruimten. Deze ruimten bieden mogelijkheden tot sociaal contact, ontplooiing, activering, zingeving,….WIJ BIEDEN EEN BASISAANBOD AAN, TEGEN EEN VERANTWOORDE PRIJS/ KWALITEITSVERHOUDING. WIJ RICHTEN ONS NAAR BEGELEIDINGSBEHOEVENDE OUDEREN (ZOWEL VALIDE ALS SEMIVALIDE PERSONEN MET EEN SPECIFIEKE BEGELEIDINGSPROBLEMATIEK).

Wij streven ernaar om het basisaanbod zo ruim mogelijk te stellen zodat zeker ook niet-kapitaalkrachtige ouderen van onze dienstverlening kunnen gebruik maken.

Wij zijn er ons van bewust dat de financiële draagkracht haar grenzen heeft en dat het essentieel is dat wij toegankelijk blijven voor de sociaal zwakkeren in onze samenleving.

Ouderen krijgen een warme zorg aangeboden. Dit betekent dat de begeleiding gekoppeld aan het op een menselijke manier omgaan met onze bewoners centraal staat. Daar waar de “betekenisvolle andere[5] ontbreekt vullen wij dit zelf in.
Belangrijk hierbij is dat oude gewoonten verder kunnen aangehouden worden waardoor het ontwikkelen van de verdere zelfontplooiing kansen krijgt. Het zich nog nuttig en waardevol voelen kan alleen maar in een relatie in twee richtingen, waar zowel klant als zorgverlener “geven en krijgen”. Pas dan kunnen wij spreken van een klimaat van bejegening waar ouderen zich gekoesterd voelen. Dit kan enkel tot stand komen via een continue communicatie met de oudere (en eventueel ook met zijn “betekenisvolle andere”) waarbij de persoonlijke behoeften van de oudere kunnen ingeschat worden.

Het zich kunnen thuis voelen is in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop de oudere zich heeft kunnen aanpassen aan de gewijzigde toestand en hoe hij de emoties die hiermee gepaard gaan heeft kunnen verwerken. Daarom ondersteunen wij de emotionele verwerking positief zonder daarbij de psychische problemen (verwardheid, dementie, depressie,…) en/ of sociale problemen (alleenstaand, geen betekenisvolle andere, huis wordt verkocht,…) en /of fysische problemen (evenwichtsstoornissen, beperkte steunfunctie, hulp nodig bij verplaatsen,…) uit het oog te verliezen.WIJ WERKEN ALS MENS MET MENSEN EN ONDER MENSEN OP EEN MANIER DIE GETUIGT VAN GENEGENHEID, RESPECT, EMPATHIE [6] EN OPRECHTHEID. DIT DOEN WIJ VANUIT ONZE CHRISTELIJKE INSPIRATIE.

Hier wensen wij aan te geven dat wij ons gelijkwaardig opstellen (“… als mens met mensen…”) en dat wij ons bewust zijn van de eigen waardigheid evenals van de waardigheid van de bewoners (“… onder mensen…”)

De menselijke waardigheid kan maar worden behouden vanuit de erkenning van overeenkomsten tussen mensen, door zelf als mens te voelen en behandeld te worden. Openstaan voor anderen en niet (ver)-oordelen zijn tekenen van erkenning van de waardigheid.

Dagdagelijks doen wij dit door onze “uitnodigende houding” waarbij wij ouderen keuzes laten maken met betrekking tot kledij, maaltijden, zinvolle activiteiten ….
Het laten kiezen geeft aan dat wij de eigenheid van de oudere respecteren, dat hij zichzelf kan zijn en zich vrij mag voelen.

Ons inlevingsvermogen is niet gesteld op louter professioneel handelen maar vertrekt vanuit een diepe menselijke genegenheid.

Het is onze hoofdopdracht om steeds oog te hebben voor en verder te bouwen aan een menselijke manier van omgaan met de zwakkere ouderen in onze maatschappij.WIJ VORMEN EEN HECHT TEAM, WAARBIJ DE VERSCHILLENDE DISCIPLINES VANUIT HUN EIGEN DESKUNDIGHEID ELKAAR ONDERSTEUNEN EN OPBOUWEND WERKEN AAN DEZELFDE DOELSTELLINGEN. WANNEER WIJ IN CONTACT KOMEN MET EXTERNE PROFESSIONELEN DOEN WIJ DIT STEEDS VERTREKKEND VANUIT EEN POSITIEVE GRONDHOUDING. OOK DE BEGELEIDING VAN LEERLINGEN ZIEN WIJ ALS EEN INVESTERING IN DE TOEKOMST. OP EEN CREATIEVE MANIER HANTEREN WIJ SAMEN DE BEST MOGELIJKE MIDDELEN EN TECHNIEKEN.

Onder teamwerking verstaan wij het erkennen, het versterken en ondersteunen van ieders professionele mogelijkheden.

Dit multidisciplinair proces[7] wordt gecoördineerd vanuit de teamvergadering. De gemaakte afspraken en de gerichte handelingen die hieruit voortvloeien dragen bij om een kwalitatieve meerwaarde te realiseren.

Wij verhogen onze deskundigheid en bewaren onze motivatie door een continue vorming kaderend in een vormingsplan. Mogelijkheden tot zelfontplooiing, interne en externe uitwisselingen van ervaringen zien wij dan ook als noodzakelijk voor een verdere evolutie. Wij beschouwen leerlingen niet als goedkope arbeidskrachten maar zien onze begeleiding als een inspanning om mensen te vormen tot volwaardige professionelen en mogelijke toekomstige medewerkers.

In onze dagelijkse contacten krijgen wij te maken met tal van professionelen (van artsen tot onderhoudstechnici). Een goede communicatie gekoppeld aan het uitvoeren en opvolgen van gemaakte afspraken behoren eveneens tot de opdracht.

Samen blijven wij verder zoeken naar die middelen en die technieken die de beste resultaten waarborgen.WIJ VOEREN EEN ACTIEVE OPENHUISPOLITIEK WAARDOOR WIJ DE INTEGRATIE MET DE OMGEVING BEVORDEREN. DANKZIJ EEN ACTIEVE INZET VAN BEZOEKERS EN VRIJWILLIGERS REALISEREN WIJ EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE. HIERDOOR VERRUIMEN DE SOCIALE CONTACTEN EN GROEIT ER EEN OUDERENVRIENDELIJK KLIMAAT.

Wij spelen zoveel mogelijk in op de vragen en de behoeften van de omgeving.

Om de integratie in de maatschappij te bevorderen stimuleren wij het deelnemen aan buitenhuisactiviteiten. Anderzijds hebben wij een goed uitgebouwde samenwerking met vrijwilligers, scholen, verenigingen,… die bevorderend zijn voor een goede interne integratie.

Wij zijn ervan overtuigd dat contacten tussen de verschillende generaties (=IGS : Inter-generationele Samenwerking) bijdragen tot een positieve beeldvorming over ouderen.VANUIT EEN VOORTDURENDE REFLECTIE KOMEN WIJ TOT EEN KWALITEITSVOLLE OMGANG WAARDOOR WIJ OP EEN INNOVERENDE MANIER DE TOEKOMST MEE BEPALEN.

Reflecteren betekent kritisch terugkijken op het woon- en zorggebeuren, er eventjes bij stil-staan en eventueel vernieuwingen aanbrengen teneinde de kwaliteit verder te optimaliseren.

Innoveren betekent vernieuwen. Vernieuwen staat voortdurend in wisselwerking met reflecteren. Hierdoor kunnen wij vernieuwende doelstellingen vooropstellen om ons kwaliteitsvol handelen verder uit te bouwen.

Wij staan “als huis” en “als individu” kritisch stil bij de evoluties die op ons afkomen. Het blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt om het vernieuwingsproces te continueren.

Vanuit onze anticiperende houding[8] willen wij klaar staan om naast de “ouderen van vandaag” ook de “ouderen van morgen” klantgericht en efficiënt te omringen.


[1] Dit houdt een automatische toelating in aan de gemachtigden van de Vlaamse regering om ter plaatse alle activiteiten te verrichten, nodig om de uitvoering van de bepalingen van het kwaliteitsdecreet in de welzijnsvoorzieningen te verifiëren en te evalueren.

[2] Ergonomie: De wetenschap die zich bezighoudt met het aanpassen van technische hulpmiddelen aan de behoeften, de capaciteiten en de beperkingen van de mens.

[3] Het verder ontwikkelen van de eigen geestelijke groei.

[4] Een uitbating in Middelkerke van dezelfde vzw.

[5] “De betekenisvolle andere” zien wij als de persoon (al dan niet een familielid) die de oudere heel goed kent en weet wat zijn/ of haar verwachtingen zijn en daar zo nodig ook voor opkomt.

Het betekenisvol zijn houdt ook in dat men het vertrouwen geniet (en verdient) van de oudere.

 

[6] Het vermogen om zich in te leven in de gevoelswereld van de ouderen.

[7] Een overlegmodel vertrekkend vanuit de samenwerking van een aantal disciplines; onder andere verpleging, verzorging, ergo, kine, agogie (begeleiding),…

[8] Proberen om toekomstige evoluties te voorzien en er zo veel als mogelijk op in te spelen.

ERKENNING

Haerlebout PE 539

Groep van assistentiewoningen PE 2822

Ondernemingsnummer : ON 0418.015.857

RPR Gent, afdeling Oostende

UITBATING

VZW Squatina

Nachtegalenlaan 38

8400 Oostende